[ HTML/BLOGER ] Trang Trí Tết Cho Blogger/Website Đẹp 2018


Ngày tết đã đến gần! Lượn một vòng thì thấy các anh em blogger đã và đang rục rịch trang trí blog cho ngày Tết cổ truyền.
Với mục đích chia sẻ và lưu trữ lại các thủ thuật hay, KulTânBìnhNT xin chia sẻ lại CODE trang trí blogger, blogspot cho ngày tết rất đẹp này, hi vọng anh em sẽ thích và áp dụng cho blog của mình. Một lần nữa chúc anh em có một cái tết, một năm mới bình an hạnh phúc!


Cách Làm: Vào phần Bố Cục => Tiện Ích => HTML/JAVASCRIPT

1: Banner Chúc Tết 2 Bên

<!-- Kul Tân Bình : http://www.kultanbinhnt.com/ --><style type="text/css">body{padding-bottom:20px}</style><a href="http://www.kultanbinhnt.com/" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0;" src="http://4.bp.blogspot.com/-Vlt_TV7Q9V8/UsA7lwMZryI/AAAAAAAAA3Q/ref7HQc1968/s1600/banner_left.png" _cke_saved_src="http://4.bp.blogspot.com/-Vlt_TV7Q9V8/UsA7lwMZryI/AAAAAAAAA3Q/ref7HQc1968/s1600/banner_left.png"/></a><a href="http://www.kultanbinhnt.com/" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0;" src="http://4.bp.blogspot.com/-A85wPjYE2BM/UsA7mDDQWmI/AAAAAAAAA3U/R9bxy6zSrLs/s1600/banner_right.png"/></a><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:-50px;left:0;width:100%;height:104px;background:url(https://3.bp.blogspot.com/-uQrQaR3IkxE/WF9dDUUVLLI/AAAAAAAAAdw/VKNA5q7FJSQX5OWofOiPafEEENaoBcY9wCLcB/s1600/nentet.png) repeat-x bottom left;"></div><a href="https://hoangbinhminh.blogspot.com/" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:20px;left:20px" src="http://3.bp.blogspot.com/-4Zt-ZB4tols/UsA_qIR0w9I/AAAAAAAAA3w/Ffyy-5OqGec/s320/banner_header.png"/></a>
<!-- Code Blog Kul Tân Bình -->
2: Pháo Bông
<script type="text/javascript">
document.write('<style type="text/css">body{padding-bottom:20px}</style><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0" src="http://itexpressvn.com/images/ads/comtopleft.png"/><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0" src="http://itexpressvn.com/images/ads/comtopright.png"/><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:-50px;left:0;width:100%;height:104px;background:url(http://itexpressvn.com/images/ads/comft.png) repeat-x bottom left;"></div><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:20px;left:20px" src="http://itexpressvn.com/images/ads/combottomleft.png"/>');
var stopafter = 0;
var firestop = []; var fire = []; var stdDOM = document.getElementById; var nsDOM = ((navigator.appName.indexOf('Netscape') != -1) && (parseInt(navigator.appVersion) ==4)); function pageWidth() {return window.innerWidth != null? window.innerWidth: document.body != null? document.body.clientWidth:null;} function pageHeight() {return window.innerHeight != null? window.innerHeight: document.body != null? document.body.clientHeight:null;}function posLeft() {return typeof window.pageXOffset != 'undefined' ? window.pageXOffset:document.documentElement.scrollLeft? document.documentElement.scrollLeft:document.body.scrollLeft? document.body.scrollLeft:0;} function posTop() {return typeof window.pageYOffset != 'undefined' ? window.pageYOffset:document.documentElement.scrollTop? document.documentElement.scrollTop: document.body.scrollTop?document.body.scrollTop:0;} var hD="0123456789ABCDEF"; function d2h(d) {return hD.substr(d>>>4,1)+hD.substr(d&15,1);} layernum=0; piece = function(parent) {this.elem = null; if(nsDOM) {if(parent == null) this.elem=new Layer(1); else {this.elem=new Layer(1,parent.elem); this.style.visibility = "inherit";} this.parent = parent; this.style = this.elem;} else if (stdDOM) {if(parent == null) this.parent=document.body; else this.parent=parent.elem; this.elem = document.createElement('div'); var xName = "xLayer" + layernum++; this.elem.setAttribute('id', xName); elemc = document.createTextNode('.'); this.elem.appendChild(elemc); this.parent.appendChild(this.elem); this.style = this.elem.style;document.getElementById(xName).style.lineHeight = '3px'; document.getElementById(xName).style.color = '#fff';document.getElementById(xName).style.position = 'absolute';} window[this.elem.id]=this; this.ay = .1; this.type = 0;}; piece.prototype.moveTo = function(x,y) {if(nsDOM) this.elem.moveTo(x,y); else {this.style.left = x+"px"; this.style.top = y+"px";}}; piece.prototype.setC = function(colour) {if(nsDOM) this.elem.bgColor = colour; else this.style.backgroundColor = colour==null?'transparent':colour; };  piece.prototype.fire = function(sx, sy, fw) {var a = Math.random() * Math.PI * 2; switch (fw) {case 1: var s = Math.random() * 2; break; case 2: var s = 2; break; case 3: var s = (Math.PI * 2) - a - Math.random(); break; case 4: var s =  a - Math.random(); break; default: var s = Math.random() * 2; if(Math.random() >.6) s = 1.5;} this.dx = s*Math.sin(a); this.dy = s*Math.cos(a) - 2; this.x = sx; this.y = sy; this.moveTo(sx, sy);}; piece.prototype.sCol = function(hex,hex2,cl) {switch (cl) {case 1: this.setC("#" + hex + hex2 + "00"); break; case 2: this.setC("#00" + hex + "00"); break; case 3: this.setC("#00" + hex + hex2); break; case 4: this.setC("#" + hex + "0000"); break; case 5: this.setC("#" + hex + hex + "00"); break; case 6: this.setC("#" + hex + hex + hex); break; case 7: this.setC("#" + hex2 + hex + "00"); break; default: this.setC("#" + hex + hex2 + hex);}}; piece.prototype.animate = function(step,cl) {var colour = (step > 25) ?  Math.random()*(380-(step*5)) : 255-(step*4); var hex = d2h(colour-112); if (colour < 112) hex = d2h(colour); this.sCol(d2h(colour),hex,cl); this.dy += this.ay; this.x += this.dx; this.y += this.dy; this.moveTo(this.x, this.y);}; fo = function(numst) {this.id = "fo"+fo.count++;this.sp = new Array(); for(i=0 ; i<numst; i++) {this.sp[i]=new piece(); if(nsDOM){this.sp[i].style.clip.top =0; this.sp[i].style.clip.left = 0; this.sp[i].style.clip.bottom = 3; this.sp[i].style.clip.right = 3;} else this.sp[i].style.clip="rect("+0+" "+3+" "+3+" "+0+")"; this.sp[i].style.visibility = "visible";} this.step = 0; window[this.id]=this; fire.push(this); firestop.push(setInterval("window."+this.id+".animate()", 15));}; fo.count = 0; fo.prototype.animate = function() {if(this.step > 55) this.step = 0; if(this.step == 0) {var x = posLeft() + 50 + (Math.random()*(pageWidth() - 200)); var y = posTop() + 50 + (Math.random()*(pageHeight() - 250)); var fw = Math.floor(Math.random() * 5); this.cl = Math.floor(Math.random() * 8); for(i=0 ; i<this.sp.length ; i++)this.sp[i].fire(x, y, fw);} this.step++; for(i=0 ; i<this.sp.length ; i++) this.sp[i].animate(this.step,this.cl);};
function stopfire() {for(var i = firestop.length - 1; i >= 0; i--) {clearInterval(firestop[i]); for (var j = fire[i].sp.length - 1; j >= 0; j--) {fire[i].sp[j].style.visibility = "hidden";}}}
function fireworks() {new fo(50);setTimeout('new fo(50)',750);if (stopafter > 0) {setTimeout('stopfire()',stopafter * 60000);}} window.onload=fireworks;
</script>
3: Cành Mai Trên Thanh Menu
<script src="https://www.googledrive.com/host/0B1EJGJ56bNPuQmpNUDBGbk1ZZGM" type="text/javascript"></script>
Chúc các bạn thành công !

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment