Hướng dẫn cách tạo nút nhấp nháy bằng hiệu ứng CSS3


Phần định nghĩa CSS cho nút:


.button {
  background-color: #004A7F;
  -webkit-border-radius: 10px;
  border-radius: 10px;
   
  border: none;
   
  color: #FFFFFF;
   
  cursor: pointer;
   
  display: inline-block;
   
  font-family: Arial;
   
  font-size: 20px;
   
  padding: 5px 10px;
   
  text-align: center;
   
  text-decoration: none;

}
Định nghĩa hiệu ứng cho nút bằng CSS3 Animation:

5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment