TUT UNLOCK FAQ MD 2016 By: Lê Quang Thái

Đầu tiền vào FB Fake IP IP nào thỳ ngôn ngữ đó nhé !!Sau đó vào lik : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Gửi CMND lên Y/C: CMND Thật hoặc CMND Fake phải chuẩn nhé!! => Gửi
Nếu ra case thỳ  tỷ lệ thành công cao hơn trong trường hợp nik không có gmail mà ra case thỳ rep ở case mẫu rep ở case và gmail là như nhau nhé !! Dưới đây tôi có 3 cách rep ( Rep bằng ngôn ngữ Trung Giản Thể , Việt Nam, Hàn Quốc > nhắc lại nhé IP nào thỳ ngôn ngữ đó
Vài phút sau có mail or Case FB trả về rồi Rep lại mẫu sau:
Mẫu Rep Mail Trung Giả Thể
你好队faebook
 - 我读过Facebook的社区标准,我想我没有在Facebook上的规定,违反了什么
 - 也许Facebook已经禁用错误我的帐户。我声明,我并没有违反这项拟议的Facebook的任何规定
 - 我希望Facebook将考虑我重新激活我的帐户,其次是政府对我和我的一些信息发出我的身份证:
全名:Họ Và tên
出生日期: Ngày tháng năm sinh
网址: Có cũng được không có không sao nhưng có thỳ tỷ lệ cao hơn
Gmail帐户Có Cũng được không có cũng không sao
 
谢谢Facebook群组
 =================================================================
Cách Rep bằng ngôn ngữ Hàn 

안녕하세요 팀 Faebook  내가 페이스
북의 커뮤니티 표준을 읽은 페이스 북 을 사용하기 전에 , 나는 페이스 북 그룹의 기준을 위반하지 않도록해야합니다 .  
- 아마 페이스 북 계정을 비활성화 가 잘못 이었다. 내가 조항 페이스 북 그룹을 위반하지 않았 음을 확신합니다. 나는 완전히 설정된 표준 그룹 을 준수합니다.  
- 나는 나 2 시간 후 계정을 다시 활성화 하는 페이스 북이 볼 수 있기를 바랍니다 .
- 여기 내 정부 내 종이에 내 정보의 일부 가 제공하는 내 개인 문서 입니다 :
전체 이름 : Họ Và Tên
생년월일 : Ngày Tháng năm sinh
URL : Không có cũng không sao có tỷ lệ cao hơn
Gmail 계정 : Có Cũng được không có cũng không sao
이 메시지 를 읽어 주셔서 감사합니다. 나를 위해 그것을 여십시오 . 나는 진심으로 페이스 북 을 주셔서 감사합니다.
==========================================================
Cách Rep Mail bằng ngôn ngữ Việt Nam
 Xin chào đội Faebook
 Trước khi dùng Facebook tôi đã đọc các tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook , tôi chắc chắn  rằng tôi không vi phạm tiều chuẩn của nhóm  Facebook.
 - Có lẽ  Facebook đã sai khi đã bị vô hiệu hóa tài khoản của tôi . Tôi chắc chắn  rằng tôi không vi phạm bất kỳ điều khoản nào nhóm Facebook.Tôi hoàn toàn thực hiện đúng tiêu chuẩn nhóm đã đề ra.
 - Tôi hy vọng rằng Facebook sẽ xem xét cho tôi kích hoạt lại tài khoản của tôi sau 2 giờ .
- Dưới đây là giấy tờ tùy thân của tôi do chính phủ tôi cung cấp và một số thông tin  của tôi trên giấy tờ của tôi :
Họ và tên:
Ngày sinh :
URL : Không có cũng không sao có tỷ lệ cao hơn
Tài khoản Gmail: Có Cũng được không có cũng không sao

Cảm ơn  đã đọc tin này. Hãy mở nó cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Facebook. Để Dowload TUT Unlock MD Vui lòng Nhấn Dowload ở dưới! 
By: Black Dragon Team
5
4
3
2
1

No comments:

Post a Comment